رتبه بندی دانشگاههای ایران در سال ۲۰۰۳

 

  مقالات بين المللی دانشگاههاي وابسته  به وزارت علوم ،تحقيقات وفناوری  درسال  2003( به نسبت مقاله به هيأت علمی)  

رتبه

نام واحد دانشگاهی

تعداد هيأت علمی

تعداد مقاله

نسبت مقاله به هيأت علمی

1

مرکزتحصيلات تکميلی در علوم پایه زنجان

34

54

3به2

2

دانشگاه علم و صنعت ايران

101

92

1به1

3

دانشگاه علوم پايه دامغان

12

9

3به4

4

دانشگاه شيراز

268

171

2به3

5

دانشگاه صنعتی شريف

298

184

2به3

6

دانشگاه تربيت مدرس

386

209

2به4

7

دانشگاه تفرش(مجتمع آموزسي و پژوهشي تفرش)

13

7

2به4

8

دانشگاه بو علی سينا همدان

151

81

/ 0 نظر / 25 بازدید