فضای سايبري، لامکانی برای بی خانمان ها

 دکتر شکر خواه، دو سه روز پیش، خبر از راهاندازی مجدد سایت  ایران و جامعه اطلاعاتی  را داد. جای بسی خوشحالی دارد که محتوا ی سایت از دستنرفته و قابل استفاده است. اما بروز نشدن آن، گویی حکایت از باز ایستادن نبض ایرانو جامعه اطلاعاتی می کند. من فکر می کنم بهتر است این سایت راانجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتیبه جای مرکز پژوهش هایارتباطات، مدیریت کند و از اعضای Online ،برای بروز کردن آن استفاده نماید. فضای سایبری اینامکان را فراهم می نماید که مشکلات مالی انجمن در رابطه با داشتن مکان استقرار رانیز، با استفاده ی حد اکثر از این فضا جبران کرد؛ فضای سایبری، لامکانی است برای بیخانمان ها.

/ 1 نظر / 7 بازدید
حنفی

خبر خوبی بود. از سايت دولذت بردم يکی به خاطر مطالبش و دومی به خاطر ديدن عکس استادم خانم خوارزمی که خاطرات زيادی از روزگار جوانی را در ذهنم بيدار کرد. ممنون و موفق باشيد.