ادامه مصاحبه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چهارتباطىبينفرهنگوفناورىوجود دارد؟

 

ابتدافرهنگاستفادهازفناورىبهوجودآمدهوسپسدرفرآيندتحولآن،نحوه ي كاربردمؤثرازآن ها نيز آموخته شده است.  معلمىكهتاديروزازبرنامه هاىآموزشاز طريقرايانهويابرپايهىرايانهاستفادهميكردهاست،امروزهبهآسانىدرمدتىكوتاه،آموزشكاربااينترنترامى بيندو  آماده بهره گیری می شود. او در این آموزش کوتاه مدت با سازمان دهی محتوادردنيايديجيتالوچندرسانه ىآشنامى شود. چاره کار این نیست که برای کسی که بارايانهآشنانيست،ازاهميتفناورىسخن گوييم،درآناغراقكنيم،آنرادواىدرد همه ى عقب ماندگیهاوجبرانهمهي عقب ماندگی ها و جبران همه ی

نا کامی ها بدانیم. هست؟

 

مسلماًخير. حالااجازهبدهيدسؤالديگرىرامطرحكنم. شمابافرهنگمردمژاپنآشناييد. درژاپنزندگىكرده ايدوزبان و  فرهنگژاپنى ها را مي شناسيد. ممكناستبگوييد،چگونهفرهنگكاربرد فناورى،دراينكشورشكلگرفت؟

 

ببينيد،بهقولمانوئلكاستلزاصطلاح" جامعه اطلاعاتی"  براىنخستينبار در ژاپن ابداعشد. بهگفته ىاو كه پژوهشگر برجسته سایبر و جامعه سایبری است،اينمفهومدراساسازشرقبهغربرفته استهمه وجوهزندگىژاپنىها،اداره،محلكار،مدرسه،دانشگاه،

/ 0 نظر / 11 بازدید