راهكار هايي براي تقويت زبان تخصصی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ویراست دوم

 

     در ویراست دوم، تجربه آزمونهای IELTS، TOEFLو آزمون های شبه تافل دانشگاههای ایران؟! به متن اصلی اضافه شده و برخی از سایت های آموزشی زبان انگلیسی نیز معرفی شده است.

 

رابطه بين زبان عمومي و تخصصي

    هيچ پژوهشي را كه در مورد ارتباط بين مهارت هاي عمومي و تخصصيزبان (انگليسي) انجام شده باشد، مطالعه نكرده ام، اما به صورت نظري تصور مي كنمرابطه همبستگي مثبت اما نه چندان قوي بين اين دو وجود داشته باشد. بنابر اين لازممي دانم برخي از نكات مربوط به روش درست ياد گيري زبان عمومي را كه فكر مي كنم ميتواند زبان تخصصي ما را نيز تحت تاثير قرار دهد، مطرح نمايم. البته بايد بگويم كهمطالب زير اعتبار زبان شناختي ندارد و تنها تجربه هاي شخصي است كه در مواردي،اثر بخش بودن آنها تاييد شده است.

 فكر مي كنمدر مورد ياد گيري زبان عمومي و تخصصي دو راه بيشتر نداريم.

  •  زبانهاي خارجي را با روش درست بياموزيم و چيزي به نام مشكل زبان نداشته باشيم.
  •  يادگیریزبان با روشهاي نادرست را ادامه دهيم و هميشه مشكل زبان داشته باشيم.

    تفاوت اين دو روش در اين است كه روش درست در ابتدا انرژي و پشتكار زیادي مي خواهد اما پيشرفت در آن تصاعدي است. درست برعكس روش دوم كه انرژي كمتري مي خواهد اما اين احتمال وجود دارد كه هيچگاه زبان خارجی یاد نگیریم. من فرض مي كنم شما نيز مثل من گزينه اول را انتخاب كرده ايد در غير اين صورت نيازي به مطالعه بقيه مطالب نداريد.

 

        پس ابتداروش درست يادگيري زبان(هاي خارجي)رامي  آموزیم و سپس باپشتكارتمام كار را ادامه دهيم. روش درست زبان انگليسي باروشي كه ما در دبيرسان يا در موسسات(تجاری) آموزش زبان آموخته ايم، متفاوت است:

  • مهمترين اصل اين است كه نبايد براي آموختن زبانهاي خارجي از زبان مادریمان به عنوان واسطه استفاده نماييم. براي نمونه اگر بخواهيم معني كلمه University را ياد بگيريم بايد به يك فرهنگ انگليسي به انگليسي نگاه كنيم كه ممكن است اين توضيح را براي اين واژه داشته باشد.

n): Place of education at the highest level where degrees are given.

     

  با مطالعه اين توضيح مي توانيم معني آن را حدس بزنيم. البته ممكن است بپرسيد اگر معني كلماتي را كه در توضيح به كار رفته است ندانيمچگونه مي توانيم معني واژه را حدس بزنيم؟ نكته اصلي همين جاست. در اين صورت مجبورمي شويم براي فهميدن معني يك كلمه معني چند كلمه ديگر را نيز چك كنيم. اگر اين كاررا انجام دهيم دانش و مهارتهای ما در زبانهاي خارجي به صورت تصاعدي تقويت خواهد شد. در روش نادرست ما از يك فرهنگلغت انگليسی به فارسی استفاده مي كنيم. در اين صورت زبان فارسي واسطه اي بين ادراك ما از مفهوم کلمه University مي شود و ضمن كاهش سرعت درك معني، خطاي ادراكي را نيز افزايش ميدهد، به ويژه اگر زبان مادر ي مان فارسی هم نباشد.البته مراجعه به فرهنگ انگليسي به فارسي در مواقعي لازم مي مي شود ولي نبايد بهگونه اي باشد كه ما را به روش دوم بكشاند.

  • استفاده از منابع معتبر براي ياد گيري زبان بسيار مهم است زيرا منابع نامعتبر از همان اول باعث غلط آموزي مي شوند كه در برخي مواقع از نياموختن بد تر است. برای نمونه دانشجویانی که برای ترجمه متون تخصصی از فرهنگ حییم استفاده می کنند نه تنها زبان تخصصی شان تقویت نمی شود بلکه در زبان عمومی نیز پیشرفت نمی کنند. زیرا این فرهنگ ـ در حال حاضر و با وجود فرهنگ های جدید ـ اعتبار چندانی ندارد.

برخي از فرهنگ هاي معتبر عمومي انگليسي به انگليسي وانگليسي به فارسي عبارتند از:

 

Longman Dictionary of Contemporary English, 2005

 

CD اين فرهنگ فوق العاده است. با اينكه يك فرهنگ لغت استدر واقع يك مجموعه آموزشي زبان در سطح General است. تلفظ آمريكايي و بريتانيايي،توضيح معاني، بانك مثال، مترادف، متضاد، تست گرامر، تست لغت، تمرين نوشتاري ،قابليت بروز شدن از طريق اينتنرت.... از ويژگي هاي منحصر به فرد اين فرهنگ است. دقتكنيد كه CD اين فرهنگ كپي نمي شود (يا من نتوانستم) و لازم است اصل آن را به همراهكتاب تهيه نماييم. نسخه 2001 آن به درد نمي خورد، با اينکه نسخه ۲۰۰۴ نيز (در يک سیدی) قابل استفاده است اما خريد نسخه 2005 آن (در دو سی دی) توصيه میشود.

انواع فرهنگ هاي انگليسی Oxford و آمریکاییWebster نيز كاربردهای زياديدارند. تفاوت اين دو از نظر شكلي در اين است انگليسي ها تسلط بيشتري به اصول وقواعد فرهنگ نويسي دارند و از نظر محتوايي به نظر مي رسد Webster  Merriam  لغاتزيادي داشته باشد با توضيحاتي بيشتر.

 

فرهنگ هاي معتبر انگليسي به فارسي:

 

فرهنگ نشر نو ـ محمد رضا جعفري

فرهنگ هزاره

فرهنگ باطني

فرهنگ آريانپور

   

 من از بين اين چهار فرهنگ عمومی،  فرهنگ نشر نورا ترجيح می دهم  زيرا:

 

 1ـ اين فرهنگ هم انگليسي به انگليسي و هم انگليسي به فارسي است. 2ـمعاني اصطلاحات را هم دارد.3ـ نوع كلمات در آن مشخص شده است.4ـ از همه مهمتر معانيپسوند ها و پيشوند هاي انگليسی به صورت جداگانه در آن آمده است. تنها اشكال آن اين است كه لغات كمي را پوشش
می دهد. البته اگر بتوانيم واژه ها را تجزيه و تركيب كنيم، مشكلي پيش نمي آيد.

هزاره و باطني را زبان شناسان نوشته اند كه  تسلط زيادی به زبانها دارند. آريانپور هم خوب است.

  • بهتر است مهارت هاي چهار گانه زبان ـ گوش دادن، صجبت كردن، خواندن و نوشتن ـ را همزمان تقويت كنيم. اگر يك جمله انگليسي را از يك انگليسي زبان بشنويم ، آن را تكرار كنيم، بنويسيم و سپس بخوانيم، بهتر ياد مي گيريم.
  • به كار بردن آموخته ها عامل تثبيت ياد گيري است. براي مثال اگر به دوستانمان e-mail
    مي فرستيم مي توانيم به زبان انگيسي بنويسيم. البته منظورم فارسي با حروف انگليسي نيست. اينكار مو جب تضعيف ما در هر دو زبان مي شود.
/ 0 نظر / 23 بازدید