آب ما را خواهد برد اگر ...

 

مصاحبه با استاد محمد رضا سرکار آرانی ـ آموزش شناس فناوری اطلاعات

 

  ازكاشانكهحدود٦كيلومتربهسمت شمالبرويد،بهشهرىمى رسيدكه برعكسقمصر،درميانبيابانىخشكبا شن هاىروان،گرماىسوزانوبادهاى ناخوشايندواقعشدهاستومردمانى خون گرم، سخت كوش،قانعوجوانانىبا استعدادوپرشوروشوقدارد. آنجاآران وبيدگلاست. دكترمحمدرضا سركارآرانىدرشهريور١٣٤٤دراينشهر زادهشدهاست.اودرسال١٣٧٨پساز اخذ درجه دکتری در رشته آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی از دانشگاه ناگوياىژاپنبهوطنبازگشتهواكنون دانشیار دانشگاه علامه طباطبايىاستو ازمهرماه٨٣تاكنونبهعنوانپژوهشگر برگزيده ي " انجمن توسعه ي علمژاپن" در  حالگذراندن دوره عالی تحقیقات (فوق دكترى)دردانشگاهناگوياىژاپناست.  اوتاكنونبيشاز٣٠مقاله ىعلمى،پژوهشىوترويجىبهزبان هاي فارسى،انگليسىوژاپنىدرمجلاتمعتبر ايران،ژاپن،آلمان،فرانسه،هنگ كنگ، چین، کره جنوبی، هلند،بلغارستانوانگلستانبهچاپرساندهوهم چنین فصل هايىازچندكتاببهزبان هاي فارسى،انگليسىوژاپنىنوشتهاست. دكترسركارآرانى،چندكتابدرايرانبه چاپرساندهاستكه" فرهنگآموزشدر ژاپن"،" اصطلاحاتآموزشىو مدرنسازى"،"شكافديجيتالي""فناورىبراىآموزش"و" پژوهشدركلاس

/ 0 نظر / 12 بازدید