کتابهای Online

     براي Download  کردن کتابهای online در زمینه جامعه شناسیIT، حقوق شناسی IT، مدیریت IT، سياست شناسي IT، مهندسی IT، تجارت الكترونيك و تاريخ شناسی IT به بخش انتشارات تكفا مراجعه کنید.

/ 1 نظر / 8 بازدید