ادامه مصاحبه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تلفيقفناورىهاىنوينباآموزشچگونهبايدانجامشود؟

 

 مشكلمادقيقاًهمين جاست. مانيازمند  بهبودتصويرخودازنقشفناورىونحوه ی كمكآنبهمامعلمان، دانش آموزان،سياستگزاران ]سياست گذاران[ ومديرانهستيم. دركتاب "سرزمينعجايب" مي خوانيم كه "اگرنمي دانید به کجا می روید، مهم نیست کدام راه را انتخاب می کنید".فرآيندتلفيقفناورىباآموزشفعاليتىساده،يكمرحله اي، مكانيكىوخطىنيست. اينتلفيق،مستلزممجموعهاىازتصميم ها وفعاليت ها ىآگاهانهاستوقبلازهمهبايدتحليلىموشكافانهازاهدافوروندهاى اصلاحاتآموزشىداشته باشيم. جسارتبازنگرىسياست هاىآموزشى راداشتهباشيم. بدونبازبينىراهبردهاى آموزشىهيچمشكلىحلنمى شود. توليدسندآموزشىبدونجسارتبازنگرىوبازانديشى راهبردها،سياست ها  وفرآيندهاىتصميم سازىآموزشى،صرفاً نقل داستانهای موفقديگرانوآرزوهايىاستكهتمهيدىبراىرسيدنبدانها وجود ندارد.  تعيينهدف هاي كاربرد فناوري آموزشي،نكته مهمديگرىاستكه بایددرتلفيقبرنامه هاى فناوري آموزشی در نظر داشته باشیم. بررسىفناورى هاي موجود،پيشينه كاربردآن ها،  نقشونگاهمعلمانبهفناورى،سرمايهگذارى،همهدراينامر اهميتدارند. ارزشيابىواصلاحمستمر روندىبسيارمهماست.

 

 براىتوسعهىفناورىاطلاعاتوارتباطاتدرآموزشچهتوصيه ا ى داريد؟

 

/ 0 نظر / 15 بازدید